WIS NETWORK

ความเป็นมา

ตามที่สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ให้มี ปริมาณและคุณภาพน้ำใช้ ที่เพียงพอต่อภาคการผลิตด้วนราคาที่เป็นธรรม โดยที่ผ่านมา สถาบันน้ำฯ ได้ทำการศึกษารวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาและสถานการณ์น้ำ รวมถึงกฎระเบียบที่สำคัญของภาครัฐ ตลอดจนการผลักดันและหาแนวทางแก้ไขมิให้ส่งผลกระทบผู้ประกอบการ ตลอดจนการผลักดันให้ภาครัฐประกาศลดค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้ผู้ประกอบการที่ใช้น้ำบาดาลในเขตวิกฤต 7 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ได้ใช้น้ำบาดาลในราคาที่เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการน้ำ (War room) เพื่อเฝ้าระวังปัญหาและแก้ไขการใช้น้ำแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์อีกหลากหลายอาทิ การจัดฝึกอบรม การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และการให้คำปรึกษาในการจัดทำ Water Footprint เป็นต้น
สถาบันน้ำฯ ได้เล็งเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์จำเป็นต้องมีเครือข่ายให้ความร่วมมือสนับสนุนในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการสร้างเครือข่ายของผู้ใช้น้ำ (WIS-Network) ขึ้นโดยมุ่งหวังให้มีการผนึกกำลังและประสานเครือข่ายให้มีการทำงานที่เข็งแกร่งและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ รวมทั้งการเสริมสร้างและพัฒนาบุคคลากรของสถาบันน้ำฯ ให้มีความเข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญในการทำงานร่วมกับสมาชิกฯ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมีความยั่งยืนตลอดไป

จึงขอเรียนเชิญชวนสมาชิกฯและผู้สนใจทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการ WIS-Network พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ

 

สิทธิประโยชน์ผู้ให้การสนับสนุน

 

รายละเอียดสิทธิประโยชน์ที่ได้รับขั้นต่ำ (บาท)
- ค่าสมาชิกรายละ 100,000 บาท
สิทธิประโยชน์
- รับส่วนลดสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมของสถาบันน้ำฯ
(ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่จำกัดจำนวนคน/ครั้ง)
(30%) อย่างน้อย 13,200
- รับคำปรึกษา Water Footprint (ค่าที่ปรึกษา 80,000 บาท/ราย)-
- เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานในประเทศ (ฟรี 2 คน) 5,000
- รับส่วนลดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานต่างประเทศ (จำนวน 1 ครั้ง)20,000
- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านวารสารสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน WIS,เว็บไซต์, สื่อสิ่งพิมพ์ของสถาบันน้ำฯ 85,000
- รับวารสารสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน WIS ตลอดทั้งปี (4 ฉบับ)ตลอดปี
- รับข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการจากสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืนตลอดปี
รวมสิทธิประโยชน์ที่ได้รับขั้นต่ำ (บาท)อย่างน้อย 123,200

 

รายละเอียดสิทธิประโยชน์ที่ได้รับขั้นต่ำ (บาท)
- ค่าสมาชิกรายละ 200,000 บาท
สิทธิประโยชน์
- รับส่วนลดสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมของสถาบันน้ำฯ
(ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่จำกัดจำนวนคน/ครั้ง)
(35%) อย่างน้อย 15,400
- รับคำปรึกษา Water Footprint (ค่าที่ปรึกษา 80,000 บาท/ราย)ฟรีค่าที่ปรึกษา
- เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานในประเทศ (ฟรี 3 คน) 7,500
- รับส่วนลดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานต่างประเทศ (จำนวน 1 ครั้ง)30,000
- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านวารสารสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน WIS,เว็บไซต์, สื่อสิ่งพิมพ์ของสถาบันน้ำฯ 100,000
- รับวารสารสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน WIS ตลอดทั้งปี (4 ฉบับ)ตลอดปี
- รับข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการจากสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืนตลอดปี
รวมสิทธิประโยชน์ที่ได้รับขั้นต่ำ (บาท)อย่างน้อย 232,900

 

DOWNLOAD เอกสารสมัครสมาชิก WIS-Network
จำนวนผู้เข้าชม : 070290