อบรมสัมมนา

โครงการ

"องค์กรแห่งนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการ"

น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต และมีความสำคัญ ต่อการพัฒนาประเทศ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่ยั่งยืนปัจจุบัน การใช้น้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึง 40 % บางพื้นที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วม บางพื้นที่ เกิดวิกฤตการณ์ภัยแล้ง เพราะขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

บริการข่าวสารจาก WIS

จำนวนผู้เข้าชม : 067466