• หน้าแรก
  • Activities
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (Water Forum) ครั้งที่ 2 เพื่อระดมความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานและโครงการบริหารจัดการน้ำ

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (Water Forum) ครั้งที่ 2 เพื่อระดมความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานและโครงการบริหารจัดการน้ำ

สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้ดำเนินโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม ในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมและภาคส่วนอื่น ๆ อย่างบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ซึ่ง สถาบันน้ำฯ กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Water Forum) ครั้งที่ 2 จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานและโครงการบริหารจัดการน้ำสำหรับทุกภาคส่วนที่เหมาะสมกับพื้นที่ (พ.ศ.2561-2570) ดังรายละเอียดโครงการ

 

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องโบตั๋น โรงแรมชัยนาทธานี จังหวัดชัยนาท

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี

 

ในการนี้ สถาบันน้ำฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความกรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมฯ กลับมายังสถาบันน้ำฯ ภายในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560


ลงทะเบียนจังหวัดชัยนาท

ลงทะเบียนจังหวัดสระบุรี

 

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ
ธาราธร เสมียนรัมย์
โทร. 0 2345 1050
E-mail : tharathons@off.fti.or.th

จำนวนผู้เข้าชม : 067457