• หน้าแรก
  • Uncategorized
  • การสัมมนาเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคกลาง ภายใต้แนวคิด “การบูรณาการ การมีส่วนร่วม ความสมดุลและยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”

ข่าวสารและกิจกรรม

เลือกหมวดที่ต้องการ

การสัมมนาเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคกลาง ภายใต้แนวคิด “การบูรณาการ การมีส่วนร่วม ความสมดุลและยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”

สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน จัดสัมมนาเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคกลาง ภายใต้แนวคิด
“การบูรณาการ การมีส่วนร่วม ความสมดุลและยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”
โครงการศึกษาและจัดทาแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

โดยได้รับเกียรติจาก คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวต้อนรับ และ ดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล, รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวรายงาน และ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และแสดงปาฐกถาพิเศษ

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการ เสวนาเรื่อง “อนาคตการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการระดับจังหวัด : บทบาทของภาครัฐและเอกชน” โดย ผู้แทนหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ำ ผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ ผุ้แทนจากกรมชลประทาน ผู้แทนจากการประปานครหลวง ผู้แทนจากการประปาส่วนภูมิภาค ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และรศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ที่ปรึกษาสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน
และนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดที่เป็นเขตวิกฤตน้ำบาดาล และจังหวัดที่ไม่ได้เป็นเขตวิกฤตน้ำบาดาล โดย ผู้แทนจากสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 13 จังหวัด

IMG_0865IMG_0821IMG_0800IMG_0902IMG_0924IMG_1018IMG_1135IMG_1166IMG_1266IMG_1277IMG_1287IMG_1308IMG_1339IMG_1372IMG_1473IMG_1528IMG_1594IMG_1603IMG_1618IMG_1628IMG_1657IMG_1667IMG_1701IMG_1711

 

เอกสารประกอบการสัมมนา วันที่ 21 ธันวาคม 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 067460