• หน้าแรก
  • Uncategorized
  • ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประเมินการใช้น้ำบาดาลตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Water Footprint)

ข่าวสารและกิจกรรม

เลือกหมวดที่ต้องการ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประเมินการใช้น้ำบาดาลตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Water Footprint)

Picture13

สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินโครงการประเมินการใช้น้ำบาดาลตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Water Footprint) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถประเมินปริมาณการใช้น้ำของโรงงาน (น้ำบาดาลและน้ำผิวดิน) โดยนำหลักการประเมินการใช้น้ำตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Water Footprint) ตามมาตรฐาน ISO 14046 ซึ่งเป็นเครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยประเมินปริมาณการใช้น้ำและปริมาณการเกิดน้ำที่เสื่อมคุณภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม (พิจารณาเฉพาะน้ำจืด) มาใช้ในการประเมินปริมาณความต้องการการใช้น้ำในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการหาจุด hot spot ของการใช้น้ำ เพื่อนำมาพิจารณาหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการหาแนวทางในการลดปริมาณการใช้น้ำทั้งจากกระบวนการผลิตและจากช่วงการใช้งานของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างระบบการรับรองการประเมินการใช้น้ำตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Water Footprint) ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

ในการนี้ สถาบันน้ำฯ เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับสถานประกอบการของท่านที่จะช่วยยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการใช้น้ำที่มีประสิทธิภาพ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นสถานประกอบการนำร่อง ทั้งนี้ หากหน่วยงานท่านสนใจเข้าร่วมดำเนินโครงการฯ

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

รายละเอียดโครงการ water footprint

ใบสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกโรงงานนำร่อง Water Footprint

จำนวนผู้เข้าชม : 070287