• หน้าแรก
  • Uncategorized
  • สถาบันน้ำฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ข่าวสารและกิจกรรม

เลือกหมวดที่ต้องการ

สถาบันน้ำฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

คุณธีระศักดิ์ ผดุงตันตระกูล รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันน้ำฯ ร่วมเสวนากับท่านนายกฯ ระหว่างเข้าเยี่ยมชมบูธ ดังนี้

การบริหารจัดการน้ำ การบูรณาการ ต้องคิดแบบ water security เช่น ภัยแล้งไทยต้องมีน้ำสะอาดสำรองไว้ 4 เดือน น้ำท่วมภาคกลางต้อมมีแก้มลิงเก็บน้ำไว้อย่างน้อย 6,000 ล้าน ลบ.ม. น้ำทะเลหนุนการโรยน้ำจากเขื่อนที่เคยทำมาในอดีตถูกต้องไหม การคืนคุณภาพน้ำ การสร้าง greenbelt ควรมีที่ไหนบ้าง แต่เมืองไทยเน้นอะไร

ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำสงครามกับน้ำเหมือนสงครามเย็น มีคนเยอะ จึงต้องมีคนกำกับดูแลในภาพรวม 7 โซน
1.แม่น้ำเจ้าพระยารวมปิงวังยมน่านภาคตะวันตก หรือภาคกลางมีค่าความมั่นคงประมาณสองล้านล้านบาท ต้องการน้ำสะอาดสำรองประมาณ 10,000 ล้าน ลบ.ม.
2.ภาคตะวันออกโดยเฉพาะสามจังหวัดชลบุรีระยองฉะเชิงเทรา มีค่าความมั่นคงประมาณ 500,000 ล้านบาท ต้องการน้ำสำรองประมาณ 1,000 ล้าน ลบ.ม.
3.ภาคใต้มีค่าความมั่นคงการสำรองน้ำน่าจะเท่าภาคตะวันออกแต่มีน้ำท่วมลงทะเลไม่มีที่กักเก็บมากกว่า 1,000 ล้าน ลบ.ม. ในช่วงน้ำหลาก
4.ภาคอีสานมีค่าความมั่นคงไม่มากแต่เป็นพื้นที่แล้งตลอดชีวิตและเป็นพื้นที่เศรษฐกิจอนาคตรองรับความเจริญของประเทศอีก 100 ปี
5.อ่าวไทยมีค่าความมั่นคงสูงสุดประมาณสี่ล้านล้านบาทและมีแหล่งน้ำบาดาลสูงกว่าบนแผ่นดินสองเท่า จึงเป็นพื้นทีเศรษฐกิจอนุรักษ์ที่ต้องเร่งกำกับดูแลเพราะชาติไทยจะยั่งยืนอีกร้อยปีพันปีเพราะอ่าวไทย
6.อันดามันมีค่าความมั่นคงไม่มากแต่มีความสำคัญเหมือนแนวป้องกันประเทศและการท่องเที่ยว
7.แนวแม่น้ำคูคลองในแผ่นดินค่าความมั่นคงพอๆ กับอ่าวไทยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจอนุรักษ์ต้องเร่งกำกับดูแล คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมแก้ยากสุด

ดังนั้นถ้ายังไม่มีหน่วยงานกำกับดูแล จึงขอเบื้องต้น 3 เรื่อง
1.รักษาลำน้ำคูคลองให้สะอาด
2.เก็บน้ำสะอาดสำรองให้มากที่สุด
3.ใช้น้ำอย่างมีคุณค่า

น้ำคือชีวิตจึงต้องร่วมด้วยช่วยกัน

1111

จำนวนผู้เข้าชม : 063827