• หน้าแรก
  • Uncategorized
  • รายชื่อคณะกรรมการบริหารสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน วาระปี 2559-2561

ข่าวสารและกิจกรรม

เลือกหมวดที่ต้องการ

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน วาระปี 2559-2561

ลำดับ ชื่อ- นามสกุล ตำแหน่ง
1 รศ.ดร.เจษฎา  แก้วกัลยา ที่ปรึกษา
2 รศ.ดร.ชูเกียรติ  ทรัพย์ไพศาล ที่ปรึกษา
3 นายทองติก  เถกิงวิทย์ ที่ปรึกษา
4 ดร.นพดล  เจียมสวัสดิ์ ที่ปรึกษา
5 นายวิสิทธิ์  วงศ์วิวัฒน์ ที่ปรึกษา
6 นายปองศักดิ์  พงษ์ประยูร ที่ปรึกษา
7 นายพิชัย  อุตมาภินันท์ ที่ปรึกษา
8 นายพีระศักดิ์ สนั่นไพเราะ ที่ปรึกษา
9 นายพอ  บุณยรัตพันธุ์ ที่ปรึกษา
10 นายสัมฤทธิ์  ชุษณะทัศน์ ที่ปรึกษา
11 นายสุรินทร์  ด่านวิริยะกุล ที่ปรึกษา
12 นายวรวิทย์  จำเริญเลิศ ที่ปรึกษา
13 ผู้แทนกรมชลประทาน ที่ปรึกษา
14 ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ ที่ปรึกษา
15 ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ปรึกษา
16 ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ปรึกษา
17 ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ปรึกษา
18 ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา
19 ผู้แทนการประปานครหลวง ที่ปรึกษา
20 ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค ที่ปรึกษา
21 ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา
22 ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ปรึกษา
23 ผู้แทนสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษา
24 ผู้แทนบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษา
25 ผู้แทนบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษา
26 ผู้แทนบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ที่ปรึกษา
27 ผู้แทนบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษา
28 ผู้แทนบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ปรึกษา
29 ผู้แทนบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษา
30 ผู้แทนบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด ที่ปรึกษา
31 ผู้แทนบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษา
32 นายสมชาย  หวังวัฒนาพาณิช ประธาน
33 นายชูชาติ  สายถิ่น รองประธาน
34 นายโชคชัย  มนตรีอมรเชฐ รองประธาน
35 นายธันยพัฒน์  มั่นณิชนันทน์ รองประธาน
36 นายธีระศักดิ์  ผดุงตันตระกูล รองประธาน
37 นายบุญยิ่ง  กู้สวัสดิ์ รองประธาน
38 นายวีระ  อัครพุทธิพร รองประธาน
39 นายปรีติ  เจริญศิลป์ กรรมการ
40 นายพงศา  แสนใจงาม กรรมการ
41 นายโรจน์ฤทธิ์  เทพาคำ กรรมการ
42 นายวิญ  วิเชียรศรี กรรมการ
43 นางสุปรีญา  อุนนาทรวรางกูร กรรมการ
44 นางสาวศิริมา  วัฒนชัยมงคล กรรมการ
45 ผู้อำนวยการสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน เลขานุการ
จำนวนผู้เข้าชม : 067464