ความเป็นมาของสถาบัน

วิสัยทัศน์

“องค์กรแห่งนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ”

ความเป็นมา

น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต และมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ปัจจุบันการใช้น้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึง 40 % บางพื้นที่เกิดภัย พิบัติน้ำท่วม บางพื้นที่เกิดวิกฤตการณ์ภัยแล้ง เพราะขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดตั้งสถาบันน้ำภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 และไ้ด้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน” ในภายหลัง เพื่อเป็นองค์กรที่เป็น ผู้นำในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงทำหน้าที่ศึกษา สำรวจ วิจัย พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมมีความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ
 2. สนันสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสถานบันการศึกษา เพื่อสนันสนุน ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ
 3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรน้ำไปยังผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
 4. ให้คำปรึกษาและเป็นแหล่งข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากรน้ำให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
 5. ทำการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์

 1. กำหนดทิศทางการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
 2. พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการองค์กร
 3. สร้างและขยายการยอมรับในวงกว้าง

พันธกิจ

 1. บริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
 3. บริการวิชาการและให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม : 070270