โครงสร้างบุคคลากร

รักษาการผู้อำนวยการสถาบันน้ำฯ

คุณพรรรัตน์ เพชรภักดี

Ms. Panrat Phechpakdee

โทรศัพท์ : +662 345-1260

โทรสาร : +662 345-1266-7

E-mail : panratp@off.fti.or.th

รองผู้จัดการแผนก (ฝ่ายบริหาร)

คุณกานต์รวี งามโพธิ์ทอง

Mrs.Kanrawee Ngamphotong

โทรศัพท์ : +662 345-1184

โทรสาร : +662 345-1257

E-mail : kanraweeng@off.fti.or.th

รองผู้จัดการแผนก (วิชาการ)

คุณจิรวัตร จิรจริยาเวช

Mr.jirawatr jirajariyavech

โทรศัพท์ : +662 345-1240

โทรสาร : +662 345-1257

E-mail : jirawatrj@off.fti.or.th

เจ้าหน้าที่อาวุโส

คุณสุพิชชา ดิษฐเจริญ

Ms.Supitcha Ditthacharoen

โทรศัพท์ : +662 345-1250

โทรสาร : +662 345-1257

E-mail : supitchad@off.fti.or.th

เจ้าหน้าที่โครงการ

คุณนราธร บุตรพรม

Ms.Narathornb Butprom

โทรศัพท์ : +662 345-1240

โทรสาร : +662 345-1257

E-mail : narathornb@off.fti.or.th

เจ้าหน้าที่วิชาการ

คุณอภิรนันท์ พงจิตภักดิ์

Ms.Aphiranan Phongjetpuk

โทรศัพท์ : +662 345-1250

โทรสาร : +662 345-1257

E-mail : aphirananp@off.fti.or.th

เจ้าหน้าที่โครงการ

คุณจุฑามาศ ธงศรี

Ms.Jutamas thongsri

โทรศัพท์ : +662 345-1182

โทรสาร : +662 345-1257

E-mail : jutamast@off.fti.or.th

เจ้าหน้าที่โครงการ

คุณศิวัช พิภูเสฏฐวุฒิ

Mr.Siwat Piphoosetthawuth

โทรศัพท์ : +662 345-1182

โทรสาร : +662 345-1257

E-mail : siwatp@off.fti.or.th

เจ้าหน้าที่โครงการ

คุณวิริญญา อาเทศ

Ms.Virinya Arthes

โทรศัพท์ : +662 345-1184

โทรสาร : +662 345-1257

E-mail : virinyaa@off.fti.or.th

จำนวนผู้เข้าชม : 043909