ศูนย์ปฎิบัติการน้ำ

 box-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87  box-%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%812  box-%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99  box-%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89

ความเป็นมาในการจัดตั้งศูนย์

สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการน้ำ (War room) ครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศไทยจํานวน 20 จังหวัด เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการน้ำของแต่ละพื้นที่

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำ Warroom ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจร่วมกันภายใต้ข้อมูลข่าวสารชุดเดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และนําข้อเสนอแนะที่ได้จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำฯ นํามา ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำ War room ภาคกลาง

ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และฉะเชิงเทรา เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดทําแผนแม่บทน้ำ เพื่อ อุตสาหกรรม และการนําน้ำทิ้งของกรุงเทพฯ มาจัดทําเป็นน้ำเพื่ออุตสาหกรรม สถานที่ตั้งอยู่ที่การประปา นครหลวง สํานักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำ War room ภาคตะวันออก

ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค การผลิตและการท่องเที่ยวตามความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของภาคตะวันออกอย่างมีประสิทธิภาพ สถานที่ตั้งอยู่ที่สํานักชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำ War room ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และอุบลราชธานี เพื่อแก้ไขปัญหา การขาด แคลนน้ำของประชากรในพื้นที่ สร้างศักยภาพพลังงานทดแทนทุกรูปแบบ และสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูก รองรับการเจริญเติบโตของภาคการผลิต สถานที่ตั้งอยู่ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 จังหวัด ขอนแก่น

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำ War room ภาคใต้

ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ภูเก็ต เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้น้ําเพื่ออุปโภค บริโภค การผลิตและการท่องเที่ยวตามความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ของภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานที่ตั้งอยู่ที่ เขื่อนรัชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จำนวนผู้เข้าชม : 070293