การประกาศผลการคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมนำร่อง โครงการศึกษาการใช้น้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์น้ำบาดาลในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง และอุตสาหกรรมน้ำตาล)

การประกาศผลการคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมนำร่อง
โครงการศึกษาการใช้น้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม
เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์น้ำบาดาลในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง และอุตสาหกรรมน้ำตาล)

 

ผลการคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมนำร่องเข้าร่วมโครงการศึกษาการใช้น้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์น้ำบาดาลในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง และอุตสาหกรรมน้ำตาล) ประกอบด้วย

  1. กลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังและอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีนัยสำคัญของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

11

     2. กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีนัยสำคัญของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

12

 

จำนวนผู้เข้าชม : 067467